مناقصه (یک مرحله ای) شماره 1825 /106-41 ص پ

دانلود فایل مناقصه

 

  آگهي ارزیابی کیفی مناقصه گران

                                                مناقصه (یک مرحله ای) شماره  

 مناقصه (یک مرحله ای) شماره 1825 /106-41 ص پ

شركت پتروشيمي مبيـن در نظر دارد برچیدن ، تهیه ، ساخت ، حمل و نصب  انجام عملیات مربوط به تجیزات و احداث پارکینگ منازل مسکونی شهرک پردیس در شهرستان جم را از طریق مناقصه (يك مرحله اي) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی می توانند از تاریخ 98/04/11 لغایت 98/04/26 به نشانی استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت پتروشیمی مبین به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران  اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد ارزيابي تكميل شده حداكثر تا تاریخ 98/04/26 و محل  تحویل آن  نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات  می باشد .

مبلغ تضمين شركت در 405/000/000(چهارصدوپنج میلیون ) ريال و بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره 185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه بنام شركت پتروشيمي مبين خواهد بود و اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران بمدت سه ماه می باشد.

شركت پتروشيمي مبين پس از انجام ارزيابي كيفي نسبت به دعوت از شركت هاي واجد صلاحيت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.

بديهي است ارائه اسناد مذكور هيچگونه حقي را براي متقاضيان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارك دريافتي غير قابل استرداد مي باشد .

( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات 07737295146 )

(تلفن امور حقوقی و پیمانها : 07737295141  فاکس: 07737295143)                                                                                                     mobinpc.ir 

                                                                                                                                            

روابط عمومی مبین

مناقصه (یک مرحله ای) شماره 1806 /106-41 ص پ

  آگهي تجديد مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات فولادی آلیاژی

 مناقصه (یک مرحله ای) شماره 1806 /106-41 ص پ 

شركت پتروشيمي مبيـن  واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) در نظر دارد خرید لوله و اتصالات فولادی آلیاژی را از طریق مناقصه (يك مرحله اي) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

تولید کنندگان یا فروشندگان متقاضی که دارای سوابق مرتبط می باشند به دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت پتروشیمی مبین به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد تكميل شده حداكثر تا تاریخ 98/04/26 و محل  تحویل آن  نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات  می باشد .

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 225/000/000(دویست و بیست و پنج  میلیون ) ريال و بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره 185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه بنام شركت پتروشيمي مبين خواهد بود

 

بديهي است ارائه اسناد مذكور هيچگونه حقي را براي متقاضيان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارك دريافتي غير قابل استرداد مي باشد .

( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات 07737295146 )

(تلفن امور حقوقی و پیمانها : 07737295141  فاکس: 0773795143)                                                                                                     mobinpc.ir

                                                                                                                                            

روابط عمومی مبین

دانلود فایل ضمیمه 


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.