آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 1581/106-41 ص پ

 

                                                                

           آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 1581/106-41 ص پ  

 

شرکت پتروشیمی مبین در نظر دارد اقلام مازاد مجتمع را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید:

1- مکان بازدید اقلام و تاریخ دریافت مدارک شرکت در مزایده :    

        

تاریخ بازدید و توزيع اوراق مزايده

ساعت بازدید

نشانی

 

96/09/04

لغایت

96/09/16

     

              9

الی

16

استان بوشهر ،عسلویه ، شرکت پتروشیمی مبین ، اداره انبارها

تلفاكس :07737295501

تلفن همراه : 09128905448

09111006561

 

2- مزایده ها شامل: الف:کانتینر، ب: لوله ،  ج:ریل ،  د: اسپول می باشد.

3- اوراق مربوط به شركت در مزايده توسط اداره انبارها توزيع مي گردد .

4- مهلت ارائه پیشنهاد مورخ 96/09/26 و بازگشائی پاکت های پیشنهادی مورخ 96/09/27 می باشد.

5 - مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ترتیب برای اقلام، الف: 96،500،000 ریال، ب: 836،031،000 ریال، ج:  90،912،000ریال، د: 240،000،000 ریال به حساب جاري الکترونیک (جام) شمارۀ185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه به نام شرکت پتروشیمی مبين .

6- محل تحویل پیشنهاد و محل بازگشایی پاکت های پیشنهادی:استان بوشهر- عسلویه- شرکت پتروشیمی مبین دبیرخانه کمیسیون معاملات امورحقوقی و پيمانها .

7- هرگونه مالیات، حقوق گمرکی، عوارض دولتی و نظایر آن از جمله هزینه های خروج اقلام مورد مزایده، از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  به داخل  کشور  بر عهده برنده  مزایده  می باشد  که  باید قبل از تحویل  اقلام در وجه ادارات ذیربط پرداخت گردد .

    تلفن :  07737295141 فاكس : 07727295143     

         mobinpc.ir    

     روابط عمومی پتروشیمی مبین 


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.